04_Reference

OCELOVÉ KONSTRUKCE

SPOJOVACÍ LÁVKA, BRNO ŠUMAVSKÁ

Konstrukce lávky slouží jako propojení mezi věží „B“ nově rekonstruovaného administrativního komplexu na ulici Šumavská v Brně a přilehlou terasou u budovy Magistrátu města Brna.

Vhledem k provizornímu charakteru konstrukce a přítomnosti kolektoru pod úrovní terénu je založení navrženo na úrovni stávajícího terénu s minimálním zásahem do základové půdy. Toho bylo možno docílit kombinací přitížení kotevních patek balastem z betonových dlaždic a použitím injektovaných kotevních tyčí Minova.

Stupeň projektu: Dokumentace pro provedení stavby

ZESÍLENÍ STÁVAJÍCÍCH POTRUBNÍCH MOSTŮ, ELEKTRÁRNA CHVALETICE

V rámci rozšíření pneumatické dopravy popílku tepelné elektrárny Chvaletice byl proveden návrh zesílení stávajících konstrukcí do stavu, který bude vyhovovat zatížení navýšenému o 8 nových ocelových trubek v charakteristickém zatěžovacím řezu.

Jako způsob zesílení bylo zvoleno vnesení dodatečného předpětí za pomocí monostrand předpínacích lan (z důvodu geometrických omezení). Při použití této metody musel být brán ohled zejména na omezení tlakových sil ve spodních pasech příhradových nosníků, u kterých bylo v původním návrhu konstrukce uvažováno pouze se zatížením tahovými silami.

Stupeň projektu: Dokumentace pro stavební povolení, Dokumentace pro provedení stavby

DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

FITVĚŽ DOLANY

Dřevěná konstrukce ve venkovním prostředí tvořená z dřevěných lepených lamelových profilů. Součástí konstrukce je řada herních prvků jako lezecká stěna, ručkovací žebřík, dojezd lanovky atd.

Návrh konstrukce byL proveden podle zvláštních předpisů uvedených v normě ČSN EN 1176: Zařízení a povrch dětského hřiště

Stupeň projektu: Dokumentace pro provedení stavby, Výrobní dokumentace

JÍZDÁRNA NÁRODNÍHO HŘEBČÍNA KLADRUBY

Statický návrh halové rámové konstrukce z dřevěných lepených lamelových nosníků. Konstrukce má být součástí Národního hřebčína v Kladrubech, který byl čerstvě připsán do seznamu kulturních památek UNESCO.

Konstrukčně se jedná o trojkloubový rám s polotuhými rámovými spoji mezi sloupy a příčlemi.

Stupeň projektu: Dokumentace pro provedení stavby

PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE

Náš tým má bohaté zkušenosti s návrhem prefabrikovaných konstrukcí (tzv. off-site construction) ze svého dřívějšího působení ve Spojeném království (UK), kde je prefabrikace upřednostňována z důvodu snížení množství drahého času stráveného na stavbě.

BYTOVÝ DŮM GRANVILLE STREET, BIRMINGHAM

Návrh konstrukce z panelů vyrobených z tenkostěnných ocelových profilů (LGS – light gauge steel) pro bytový dům o zastavěné ploše 1550 m2 a výšce 6-ti nadzemních podlaží.

Návrh konstrukce byl proveden pro výrobní firmu Fusion Building Systems (Northhampton, UK) zabývající se výrobou a montáží izolačních nosných panelů. Pří návrhu byl brán zřetel zejména na maximální využití standardizovaných detailů, které zkracují čas nutný pro výrobu panelů v továrně, a dále pak vlastní montáž na stavbě.

Stupeň projektu: Dokumentace pro provedení stavby, kontrola výrobních výkresů

RODINNÝ DŮM PRAHA, LYSOLAJE

Ve spolupráci se studiem Skvadra Architekti jsme zpracovali návrh dřevěné části konstrukce z CLT panelů systému Novatop.

Architektonický návrh domu požadoval maximální využití volných prostorů s malým množstvím vnitřních nosných panelů. Tato skutečnost byla nutná zohlednit při zajištění stability objektu, kdy sedlová střecha bez vnitřních vaznic má tendenci k „rozevírání se“ do stran.

Stupeň projektu: Dokumentace pro provedení stavby

POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ

VĚŽ DŘEVĚNÉHO KOSTELÍKU V BLANSKU

Církev československá husitská se na naši firmu obrátila s prosbou o posouzení únosnosti konstrukce věže dřevěného kostelíku za účelem instalace většího zvonu a zvonkohry.

Objekt kostelíku byl do Blanska převezen ze Zakarpatské Rusy na začátku 20. století. Konstrukce je tvořena zejména z dobových trámů navzájem spojovaných tradičními tesařskými spoji.

Stupeň projektu: Dokumentace skutečného stavu, Vyjádření k přitížení konstrukce